Disclaimer & Privacy

 
Algemeen

De Nederlandse Vereniging voor Orale Implnatologie (NVOI), de Nederlandse Stichting Orale Implantologie (NSOI), NVOI online, NSOI Cursussen & Congressen en NSOI Cursussen & Congressen online als (merk)namen, de websites nvoi.nl, implantoloognvoi.nl, nsoi.nl en nsoicursussen.nl, alsmede alle individuele daarvan onderdeel uitmakende cursus- en congrestitels, als ook de daartoe behorende websites zijn exclusief eigendom van de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI).
  
Alle door de NVOI aangeboden cursussen en congressen vallen onder het beheer van de Nederlandse Stichting Orale Implantologie (NSOI). De organisatie van en coordinatie voor alle NSOI masters, cursussen, congressen, workshops en studiedagen is in handen van het Congresbureau NSOI.
Het Congresbureau NSOI betracht uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van haar websites als hiervoor bedoeld en de daarbinnen geboden diensten en maakt gebruik van bronnen die betrouwbaar worden geacht. Aan de geboden informatie kunt u echter geen rechten ontlenen. Bovendien is het Congresbureau NSOI niet aansprakelijk voor enige schade die kan ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie op deze website.
Bij bezoek aan de deze websites en/of gebruikmaking van daarop geboden informatie of diensten wordt u geacht bekend en akkoord te zijn met de door het Congresbureau NSOI hiertoe opgestelde website voorwaarden en het gevoerde privacybeleid.
Alle door de NSOI, dan wel NVOI beheerde websites zijn gebouwd en opgemaakt conform de door de w3c.org gehanteerde normen en technieken. Voor optimaal gebruik van de site adviseren wij de Firefox of Chrome webbrowsers.

Privacyverklaring
Het Congresbureau NSOI hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy. Zij streven ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met alle informatie die u bij haar aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Categorieën persoonsgegevens
Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

naw-gegevens
geslacht
geboortedatum
beroepsregistraties (bijv. BIG e/o KRM)
telefoonnummer
emailadres
betalingsgegevens
ip-adres


Grondslag voor gegevensverwerking
Het Congresbureau NSOI mag alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als zij dat doen op basis van een juridische grondslag. Zij verwerkt uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en het het Congresbureau NSOI, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van leden en/of deelnemers omtrent actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.    

Doeleinden gegevensverwerking
De persoonsgegevens die door de NVOI, dan wel het Congresbureau NSOI worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

•  Het invullen van een formulier om u aan te melden als kandidaat voor het lidmaatschap van de NVOI;
•  Het invullen van een formulier om wijzigingen door te geven met betrekking tot uw lidmaatschap van de NVOI cq het verbeteren van onze dienstverlening;
•  Het invullen van een formulier om u aan te melden voor nieuwsbrieven;
•  Het invullen van een formulier om u aan te melden voor deelname aan de door het Congresbureau NSOI georganiseerd post-academisch onderwijs, trainingen of informatiemomenten;
•  Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten;

 
Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd in te trekken. Wij streven ernaar om binnen 30 werkdagen op uw verzoek te reageren.

Online inschrijven voor NSOI Cursussen en/of Congressen
Wanneer u zich aanmeldt voor door het Congresbureau NSOI georganiseerd post-academisch onderwijs, trainingen of informatiemomenten, dan wel bij (aan)meldingen zoals hierboven omschreven, legt het Congresbureau NSOI de daartoe benodigde gegevens vast ten behoeve van de verwerking van uw inschrijving of melding. Uw (persoons)gegevens welke zijn vastgelegd middels de online formulieren worden uiterst zorgvuldig behandeld en beveiligd.
In alle gevallen verwerkt het Congresbureau NSOI alleen die persoonsgegevens die ter zake dienend en niet bovenmatig zijn en waarvan u zelf bij de aanmelding of opgave heeft aangegeven als zijnde akkoord voor gebruik ten behoeve van uw inschrijving, aanmelding of registratie.
Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Door u aangelverde gegevens zullen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt noch ter beschikking gesteld worden aan derden, tenzij u hiertoe vooraf uitdrukkelijk toestemming heeft verleend. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt slechts plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en de NVOI/NVOI uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Bewaartermijnen
Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is voor de in deze disclaimer en privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting.

Surfen op NSOI Cursussen & Congressen websites
De grootste delen van alle NVOI en NSOI websites kunt u anoniem raadplegen. De NVOI, dan wel het Congresbureau NSOI legt geen gegevens vast die iets zeggen over de identiteit van u als bezoeker van deze sites.

Logbestanden en cookies
De server waarop de websites zijn ondergebracht, houdt logbestanden bij. De data uit deze logbestanden worden uitsluitend gebruikt om serverproblemen te signaleren en om informatie over de frequentie van bezoek aan de sites, de voorkeur voor informatie en het gebruikte bladerprogramma bij te houden.
Wanneer u evenwel overgaat tot inschrijving of enige andere registratie via deze site wordt tijdelijk (dat wil zeggen zolang u daadwerkelijk werkt binnen het betreffende gedeelte van de site) een cookie op de harde schijf van uw computer geplaatst.
In uw browser kunt u de instellingen rond het gebruik van cookies desgewenst aanpassen. Ook kunt u eventueel handmatig cookies verwijderen. Dit leest u na in de handleiding van uw browser.

Wijzigingen
Het Congresbureau NSOI behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wijzigingen zullen via de homepage van deze website worden aangekondigd en op deze pagina worden gepubliceerd.

Copyrights
Alle informatie binnen dit domein is exclusief eigendom van NSOI Cursussen & Congressen online cq het Congresbureau NSOI, tenzij anders is aangegeven. Duplicatie van informatie op de webpagina's en/of van downloads die door het Congresbureau NSOI binnen dit domein worden aangeboden, is uitsluitend toegestaan voor eigen gebruik. Duplicatie, publicatie en verspreiding van voornoemde informatie, dan wel delen ervan, in alle andere gevallen is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming vooraf door het Congresbureau NSOI.

Links naar andere websites
Op deze website treft u tevens verwijzingen (hyperlinks) aan naar websites van derden, welke niet tot stand zijn gekomen onder verantwoordelijkheid van het Congresbureau NSOI. Wij maken u er op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacyverklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacyverklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt. Het Congresbureau NSOI is dan ook op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud en het gebruik van deze websites, noch voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan deze websites.

Recht
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over deze website voorwaarden en het privacybeleid van de NVOI, de NSOI cq het Congresbureau NSOI, neemt u dan schriftelijk contact op met:
Congresbureau NSOI
Postbus 34
1633 ZG Avenhorn
congresbureau@nsoi.nl

 
versie 2018.01

Social Media
DentMerk Benelux B.V. Excent Tandtechniek Implant Direct Benelux Euroteknika NL Anthogyr MIS Nederland Dyna Dental Engineering B.V. Memodent B.V. Camlog / Pro-Cam Implants B.V. BioComp Dental B.V. BioHorizons GmbH Zimmer Biomet Nobel Biocare Dent-Med Materials B.V. Dentsply Sirona Thommen Medical B.V. MegaGen Benelux B.V. Bright Benelux B.V. Straumann B.V.